Referater


generalforsamling ekstraordinær -2023

generalforsamlingen 2021-note-med-rettelse

generalforsamlingen 2021

generalforsamlingen 2020

generalforsamlingen 2019

Takstblad

Vandværkets takstblad marts 2023

Regnskaber


Årsrapport 2018

Vedtægter, I/S Årslev Vandværk

  1. Vandværket er startet på grundlag af en privat tegningsliste, og består på nuværende tidspunkt af 70 interessenter, der alle er tilsluttet ledningsnettet.
  2. Interessentselskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Hvert år er et bestyrelsesmedlem på valg. Ligeledes vælges hvert år en suppleant for bestyrelsen, revisor og revisionssuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Udadtil kan vandværket kun tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
  3. Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og til denne indkaldes der med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 10 interessenter forlanger det. Ethvert lovligt indvarslet møde er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
  4. Nye interessenter kan optages ved ansøgning til bestyrelsen, der bestemmer, på hvilke betingelser, det kan ske.
  5. Da alle forpligtelser interessenterne har over for vandværket påhviler ejendommen, er det kun ejendomsejere, der kan optages som interessenter.
  6. Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. Udebliver betalingen efter rettidig betalingsdato, pålægges rykkerskrivelsen et gebyr bestemt af generalforsamlingen. Ved gentagende mislighold af betalingen, kan bestyrelsen lade vandtilførslen afbryde og vandværkets tilgodehavende inddrive ved inkasso.
  7. Udmeldelse kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse, og på de vilkår, der her tages bestemmelse til.
  8. Vedligeholdelsespligt af ledningsnettet påhviler vandværket indtil forbrugerens stophane. Vedligeholdelse af stophane og ledning til forbrugsstedet påhviler ejeren. Ved større reparationer og ændringer på ledningsnettet, skal vandur og stophane flyttes ud til skel.
  9. Unødigt vandspild og mangelfuld vedligeholdelse af ledningsnettet på ejendommen, vil medføre påtale og ved gentagne påtaler eventuel lukning.
  10. Alle bidragsydelser skal til enhver tid kunne dække løbende udgifter som f.eks. lån og faste udgifter. Ligeledes hæfter alle interessenter solidarisk for optagne lån, der er nødvendige for vandværkets drift.

Årslev, marts 2003

Verner Nielsen, Jørgen Hansen, Knud Erik Vindum, Birthe Pedersen